Ponte en modo verano con los productos más deseados de Thermomix® Descúbrelos
Mis agentes
Cesta

Condicións Xerais da Compra de Consumibles nas Delegacións Oficiais Vorwerk España

 

1. Identificación das partes

Por unha banda, Vorwerk España MSL, SC (en diante Vorwerk) é unha sociedade española, con NIF D28337145 e con domicilio social en Madrid, Avenida Arroyo del Santo 7, e por outra, o Comprador, entendéndose como todo Usuario que adquira un produto nas oficinas físicas da empresa.

 

2. Obxecto do sitio web

As presentes Condicións Xerais da Compra teñen por obxecto regular a adquisición por parte do Usuario de produtos ou servizos a través das Delegacións Oficiais de Vorwerk España, a cambio dunha contraprestación económica que se corresponda co establecido aquí.

 

3. Produtos e servizos

3.1 Oferta de produtos e servizos

Nas Delegacións Oficiais de Vorwerk España atoparás información sobre tódolos produtos e servizos á venda, incluíndo as súas características e prezos. Vorwerk resérvase o dereito de retirar, substituír ou cambiar os produtos ou servizos ofrecidos en calquera momento aos seus clientes. Os produtos ou servizos ofertados en cada momento rexeranse polas condicións xerais vixentes en cada caso: é por iso que a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento, o acceso á comercialización dos produtos ou servizos mencionados.

3.2 Dispoñibilidade

A dispoñibilidade dos nosos produtos ou servizos pode variar dependendo da demanda do cliente. O noso stock actualízase periodicamente, pero isto non nos permite garantir que o produto que seleccionas non estea esgotado ou que un determinado servizo non estea dispoñible. De ser así, informarémosche das alternativas dispoñibles, que en todo caso respectarán os teus dereitos como consumidor ou usuario.

4. Resolución de disputas


Podes contactar co noso servizo de atención ao cliente enviando un correo electrónico a atencion.cliente@vorwerk.es ou chamándonos ao 91 831 19 12.

Información sobre o proceso de pago

Podes pagar as túas compras coa túa tarxeta de crédito ou débito (Visa, MasterCard ou Maestro) ou en efectivo.

 

5. Política de descontos

É posible que en ocasións se inclúan promocións e/ou descontos. Tales circunstancias indicaranse no momento da compra, así como as condicións aplicables no seu caso.

 

6. Garantía e devolución dun artigo

Garantía

Vorwerk é responsable de calquera falta de conformidade que se manifeste nun prazo de tres (3) anos desde a entrega do produto, polo que é necesario conservar o xustificante de compra e presentalo no momento de reclamar a garantía. Os recibos de compra modificados ou alterados non serán válidos.

A garantía cobre calquera falta de conformidade que apareza no produto nos tres (3) anos seguintes á súa recepción. Para estes efectos, enténdese por falta de conformidade a inadecuación total ou parcial dun produto ás condicións de uso normal por parte do consumidor que o adquiriu ou contratou por causas non imputables a el. Neste sentido, quedan excluídos da garantía as deficiencias orixinadas por neglixencia, golpes, uso ou manipulación inadecuados, tensión inadecuada, reparación e instalación incorrectas ou non realizadas polo Servizo Técnico autorizado cando proceda, ou materiais suxeitos a desgaste polo uso normal.

Retirada e devolución dun artigo

Consulta o noso procedemento na páxina de Dereito de desistimento e formulario de desistimento.

 

7. Impostos

Os prezos dos produtos que están á venda nas delegacións oficiais de Vorwerk España inclúen impostos.

 

8. Contacte connosco

En todo momento tesnos á túa disposición para axudarte: tanto se queres información sobre o servizo de compra, como se queres coñecer o estado do teu pedido, chama ao 918 31 19 12 de 9:00 a 20:00 horas , ou escríbenos un correo electrónico aclient.service@vorwerk.es

9. Obrigas das partes

9.1. Obrigas de Vorwerk

Vorwerk comprométese a:

a. Realizar de forma eficaz e eficiente todos os trámites para a execución da recepción por parte do Comprador dos produtos adquiridos.

b. Enviar ao Comprador toda a información e documentación necesaria para a execución do pedido.

c. Non permita que ningunha transacción que sexa ilegal ou que sexa considerada polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquirente poida ou teña o potencial de danar a súa boa vontade ou influír negativamente nela. Segundo os programas de marca de tarxetas, prohíbense as seguintes actividades: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non cumpra todas as leis aplicables ao comprador, ao banco emisor, ao comerciante, ao titular da tarxeta ou ás tarxetas; así como a venda de medicamentos.

d. Cumprir estas obrigas, así como cantas outras sexan de aplicación.

9.2. Obrigas do comprador

Ao aceptar estas Condicións, o Comprador comprométese a:

a. Paga en tempo e forma as cantidades correspondentes que se especificasen no proceso de compra. A falta de pagamento eximirá a Vorwerk do cumprimento das obrigas aquí establecidas, así como de cantas outras que puideran ser contratadas a cambio de percibir a contraprestación económica dos produtos.

b. Responder da veracidade e autenticidade dos datos que se facilitaron para realizar a compra dos artigos seleccionados.

c. Asumir as responsabilidades derivadas de calquera dos requisitos esixidos polas presentes Condicións para ostentar a condición de Comprador, así como a falta de documentación necesaria para o pagamento da compra.

d. Cumprir con calquera outra obriga contida nestas Condicións ou noutras que puidesen ser de aplicación e asumir calquera responsabilidade derivada do seu incumprimento, deixando a Vorwerk totalmente inofensiva.

 

10. Exclusión de responsabilidade

Vorwerk non se fai responsable dos danos causados ​​ao comprador por razóns imputables ao comprador. A modo de exemplo, Vorwerk non se fai responsable de:

a. A utilidade que ten o Comprador dos produtos que adquiriu, xa que en ningún momento Vorwerk é responsable da selección realizada.

b. Danos persoais ou materiais causados ​​como consecuencia da utilización dos produtos, sempre que non se cumpran as recomendacións especificadas nel.

c. O incumprimento das súas obrigas por causas de forza maior como, sen pretendelo exhaustivo, folgas internas ou externas, catástrofes naturais, disturbios sociais, etc.

 

11. Indemnización

Calquera tipo de dano, perda, perda ou custo (incluídos os honorarios dos avogados e/ou dos avogados) derivado dun incumprimento por parte do Comprador destas Condicións ou de calquera outra condición aplicable, en que incorrera Vorwerk, deberá ser compensado polo Comprador que o orixinou. . Isto cobre calquera reclamación de terceiros derivada de tales incumprimentos.

 

12. Modificacións

As presentes Condicións poderán ser modificadas e/ou actualizadas en calquera momento sen necesidade de previo aviso. As modificacións efectuadas entrarán en vigor a partir da súa publicación no Sitio Web, calquera que sexa o medio e forma empregados para iso.

A modificación só afectará ás transaccións realizadas despois da devandita modificación.

 

13. Outras cuestións

13.1. Salvagarda e interpretación destas Condicións

Se a autoridade competente declara ilegal, inválida ou inaplicable algunha destas disposicións, isto significará que debe interpretarse da forma máis próxima á intención orixinal de tal disposición. En todo caso, tal declaración sobre unha ou varias cláusulas non prexudicará a validez do resto.

A non esixencia por parte de Vorwerk do cumprimento estrito de calquera dos termos destas Condicións non constitúe nin pode interpretarse en ningún caso como unha renuncia por parte da súa parte a esixilo no futuro.

13.2. Lingua

O idioma aplicable a estas Condicións é o castelán. Se se ofrecen outras versións en idiomas, é unicamente por cortesía, para comodidade do comprador. Polo tanto, acepta expresamente que se rexen pola súa versión en castelán. En caso de contradición, prevalecerá a versión en castelán.

13.3. Lexislación e xurisdición

As relacións entre Vorwerk e o Comprador rexeranse pola lexislación española e as discrepancias ou conflitos relativos ás presentes Condicións someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio do Comprador, sempre que este teña a condición de consumidor e usuario conforme á normativa aplicable. . En caso contrario, as partes sométense aos Xulgados e Tribunais da Vila de Madrid.