Ponte en modo verano con los productos más deseados de Thermomix® Descúbrelos
Mis agentes
Cesta

Condicions Generals de Compra de Consumibles a Delegacions Oficials Vorwerk Espanya

 

1. Identificació de les parts

D'una banda, Vorwerk España MSL, SC (d'ara endavant Vorwerk) és una societat espanyola, amb NIF D28337145 i amb domicili social a Madrid, Avenida Arroyo del Santo 7, i de l'altra, el Comprador, entès com qualsevol Usuari que adquireixi algun producte a les delegacions físiques de l'empresa.

 

2. Objecte del Lloc Web

L'objecte d'aquestes Condicions Generals de Compra és regular l'adquisició per l'Usuari de productes o serveis a través de les Delegacions Oficials de Vorwerk Espanya, a canvi d'una contraprestació econòmica que es correspongui amb allò disposat aquí.

 

3. Productes i serveis

3.1 Oferta de productes i serveis

A les Delegacions Oficials de Vorwerk Espanya trobareu informació sobre tots els productes i serveis a la venda, incloent les seves característiques i preus. Vorwerk es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes o serveis que s'ofereixen a cada moment als seus clients. Els productes o serveis oferts a cada moment es regiran per les condicions generals vigents en cada cas: és per això que l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés a la comercialització dels productes o serveis esmentats.

3.2 Disponibilitat

La disponibilitat dels nostres productes o serveis pot variar segons la demanda dels clients. El nostre estoc s'actualitza de manera periòdica, però això no ens permet garantir-ne que el producte seleccionat no estigui esgotat, o que no hi hagi disponibilitat d'un determinat servei. Si és així  s’informarà de les alternatives disponibles, que en tot cas respectaran els drets com a consumidor o usuari.

4. Resolució de disputes


Per contactar amb el nostre servei d'atenció al client envia per correu electrònic a l’adreça atencion.cliente@vorwerk.es o trucant al 91 831 19 12.

Informació sobre el procés de pagament

Podràs abonar les compres amb la targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard o Mestre) o amb efectiu.

 

5. Política de descomptes

És possible que s'incloguin puntualment promocions i/o descomptes. Aquestes circumstàncies s'han d'indicar en el moment de la compra, igual que les condicions eventuals aplicables si s’escau.

 

6. Garantia i devolució d'un article

Garantia

Vorwerk respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres (3) anys des del lliurament del producte, per això cal conservar el justificant de compra i presentar-lo al moment de fer valer la garantia. No seran vàlids els justificants de compra modificats o alterats.

La garantia cobreix qualsevol manca de conformitat que es manifesti al producte en els tres (3) anys posteriors a la seva recepció. A aquests efectes, s'entén com a manca de conformitat la inadequació total o parcial d'un producte a les condicions d'ús normal per part del consumidor que l'ha adquirit o contractat per causes que no s'han atribuït. En aquest sentit queden exclosos de la garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, reparació i instal·lació incorrecta o no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan sigui procedent, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

Desistiment i devolució d'un article

Consulteu el nostre procediment a la pàgina de Dret de desistiment i Formulari de desistiment.

 

7. Impostos

Els preus dels productes que es troben a la venda a les delegacions oficials de Vorwerk España inclouen els impostos.

 

8. Contacti amb nosaltres

En tot moment ens teniu a la vostra disposició per ajudar-vos: tant si voleu informació sobre el servei de compra, com si voleu conèixer la situació de la vostra comanda, trucant al telèfon 918 31 19 12 en horari de 9:00 a 20:00 de LV , o escrivint un correu a atencion.cliente@vorwerk.es

9. Obligacions de les parts

9.1. Obligacions de Vorwerk

Vorwerk es compromet a:

a. Realitzar de manera eficaç i eficient tots els tràmits destinats a l'execució de la recepció pel Comprador dels productes que ha adquirit

b. Remetre al Comprador tota la informació i documentació necessària per a l’execució de la comanda.

c. No permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. En virtut dels programes de les marques de targetes, les activitats següents estan prohibides: la venda o l'oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes; així com la venda de medicaments.

d. Complir amb aquestes obligacions així com qualssevol altres que siguin aplicables.

9.2. Obligacions del Comprador

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions, el Comprador es compromet a:

a. Pagar en temps i forma les quantitats corresponents que s'hagin especificat al procés de compra. La falta de pagament eximirà Vorwerk del compliment de les obligacions aquí exposades, i qualssevol altres que hagi contret a canvi de la recepció de la contraprestació econòmica pels productes.

b. Respondre de la veracitat i autenticitat de qualssevol dades que hagin estat facilitades per fer l'adquisició dels articles seleccionats.

c. Assumir les responsabilitats derivades de qualsevol dels requisits exigits per aquestes Condicions per ostentar la condició de Comprador, així com la manca de documentació necessària per al pagament de la compra.

d. Complir qualssevol altres obligacions contingudes en les presents Condicions o en qualssevol altres que resultessin aplicables i assumir qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment, deixant totalment indemne Vorwerk.

 

10. Exclusió de responsabilitat

Vorwerk en cap cas és responsable pels danys i perjudicis que es causin al Comprador per causes imputables a aquest. A títol merament enunciatiu, Vorwerk no és responsable de:

a. La utilitat que per al Comprador tinguin els productes que hagués adquirit, ja que en cap moment Vorwerk no és responsable de la selecció efectuada.

b. Els danys personals o materials provocats a conseqüència de la utilització dels productes, sempre que no s'hagin seguit les recomanacions que s'hi especifiquen.

c. L'incompliment de les seves obligacions per motius de força major com puguin ser, sense ànim de ser exhaustiu, vagues internes o externes, catàstrofes naturals revoltes socials, etc.

 

11. Indemnització

Qualsevol tipus de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d'advocats i/o procuradors) derivat d'un incompliment per part del Comprador d'aquestes Condicions o de qualsevol altra resulta aplicable, en què incorregués Vorwerk, haurà de ser rescabalat pel Comprador que ho va originar. Això inclou qualsevol reclamació de tercers derivada dels incompliments esmentats.

 

12. Modificacions

Aquestes Condicions poden ser en qualsevol moment modificades i/o actualitzades sense necessitat de previ avís. Les modificacions efectuades entraran en vigor a partir de la seva publicació al Lloc Web, sigui quin sigui el mitjà i forma emprat per fer-ho.

La modificació només afectarà les transaccions efectuades amb posterioritat a aquesta modificació.

 

13. Altres qüestions

13.1. Salvaguarda i interpretació d'aquestes Condicions

Si l'Autoritat competent declarés alguna d'aquestes disposicions com a il·legal, invàlida o no executable, això suposarà que aquesta hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. En qualsevol cas, aquesta declaració respecte d'alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de la resta.

La no exigència per part de Vorwerk del compliment estricte d'algun dels termes d'aquestes Condicions no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per part seva a exigir-ho en un futur.

13.2. Idioma

L'idioma aplicable a aquestes condicions és l'espanyol. Si s'ofereixen versions en altres idiomes, només és per mera cortesia, per a la comoditat del Comprador. Per això, aquest accepta expressament que es regeixin per la seva versió en espanyol. En cas de contradicció, prevaldrà la versió en espanyol.

13.3. Legislació i fur

Les relacions entre Vorwerk i el Comprador es regiran per la legislació espanyola i les discrepàncies o conflictes al voltant d'aquestes Condicions se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili del Comprador, sempre que aquest tingui la condició de consumidor i usuari de conformitat amb la normativa aplicable. En cas contrari, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Vila de Madrid.