Skorzystaj z oferty na 10, 20 i aż 36 rat 0% do 31.05.2024 r. Sprawdź ofertę
Koszyk

Dane firmy

Adres

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

ul. Na Ostatnim Groszu 3
54-207 Wrocław
Telefon: +48717807200
E-Mail: kontakt@vorwerk.pl
 

Zarząd firmy

Członkowie Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza Spółki Vorwerk Polska Sp. z o.o.: Wojciech Ćmikiewicz, Irena Wawrzyniak 
 

Odpowiedzialny za treść

Anna Kruk
 

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 897-10-09-166
 

Rejestr handlowy i rachunek bankowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000443251

 mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Aby uzyskać szczegółowe informacje należy klinkąć tutaj:

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

  2. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/